10/10 3323586 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt Chiết Khấu Tốt Nhất Việt Nam

Đổi thẻ cào

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng seri.

Web duyệt thẻ + duyệt đơn rút tiền auto 24/24

kiểm  tra lại thẻ và hỗ trợ ib qua : https://facebook.com/autocard365

Nạp Sai Mệnh Giá Trừ 50% ( Ae kiểm tra kỹ trước khi gửi)

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đối Tác 20 % 20 % 20 % 11 % 11 % 11 % 11 % 16 % 16 %
Tổng Đại Lý 21 % 21 % 21 % 12 % 12 % 12 % 12 % 16 % 17 %
Đại Lý 20,5 % 20,5 % 20,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 16,5 % 17,5 %
Thành viên 22 % 22 % 22 % 13 % 13 % 13 % 13 % 17 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 14 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Tổng Đại Lý 15 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đại Lý 15,5 % 15,5 % 15,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 %
Thành viên 16 % 16 % 16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Thẻ chậm 13 % 13 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 24 % 24 % 24 %
Tổng Đại Lý 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 25 % 25 % 25 %
Đại Lý 26,5 % 26,5 % 26,5 % 26,5 % 26,5 % 25,5 % 25,5 % 25,5 %
Thành viên 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 26 % 26 % 25 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Tổng Đại Lý 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Đại Lý 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đối Tác 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Tổng Đại Lý 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Đại Lý 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %