10/10 3323586 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt Chiết Khấu Tốt Nhất Việt Nam

Đổi thẻ cào

Có chức năng gửi thẻ theo list. Khách hàng sử dụng ib để được hỗ trợ nhé

Hệ thống gạch thẻ và rút tiền hoạt động 24/24

Hỗ trợ , check thẻ lỗi , thẻ treo : facebook.com/autocard365

Nạp Sai Mệnh Giá Trừ 50% mệnh giá nhỏ ( Ae kiểm tra kỹ trước khi gửi)

Form đổi thẻ mặc định:

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 21 % 21 % 21 % 18 % 18 % 18 % 18 % 20 % 20 %
Đại Lý 21.5 % 21.5 % 21.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 20.5 % 20.5 %
Thành viên 22 % 22 % 22 % 19 % 19 % 19 % 19 % 21 % 21 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Đại Lý 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 %
Thành viên 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Đại Lý 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 %
Thành viên 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đại Lý 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Thành viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đại Lý 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Đại Lý 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Đại Lý 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 %
Thành viên 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ
Tổng Đại Lý 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Đại Lý 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 %
Thành viên 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %