10/10 3323586 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt Chiết Khấu Tốt Nhất Việt Nam

Đổi thẻ cào

 Có chức năng gửi thẻ theo list . Ae nào có file thẻ sll ib để được hỗ trợ nhé

Hệ thống gạch thẻ và rút tiền hoạt động 24/24

Hỗ trợ liên hệ : facebook.com/autocard365

Nạp Sai Mệnh Giá Trừ 50% mệnh giá nhỏ ( Ae kiểm tra kỹ trước khi gửi)

Form đổi thẻ mặc định:

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 17 % 17 % 17 % 14 % 14 % 14,5 % 14,5 % 17,5 % 17,5 %
Đại Lý 17,5 % 17,5 % 17,5 % 14,5 % 14,5 % 15 % 15 % 18 % 18 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 15 % 15 % 15,5 % 15,5 % 18,5 % 18,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 21 % 21 % 21 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 %
Đại Lý 21,5 % 21,5 % 21,5 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Thành viên 22 % 22 % 22 % 21,5 % 21,5 % 21,5 % 21,5 % 21,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 %
Đại Lý 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Thành viên 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đại Lý 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đại Lý 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Tổng Đại Lý 20 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đại Lý 20,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 %
Thành viên 21 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Tổng Đại Lý 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Đại Lý 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 % 23,5 %
Thành viên 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ
Tổng Đại Lý 29 % 29 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 20 %
Đại Lý 29,5 % 29,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 20,5 % 21,5 %
Thành viên 30 % 30 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 21 %