Đổi thẻ cào

Hỗ trợ à check  uy tín : fb/autocard365
Hệ thống gạch thẻ và rút tiền tự động hoạt động 24/24
Nạp sai mệnh giá trừ 50% mệnh giá nhỏ ( Ae kiểm tra kỹ trước khi gửi )

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 16% 15% 16% 15% 15% 16% 15% 16% 16%
Đại Lý 17.5% 16.5% 17.5% 16.5% 16.5% 17.5% 16.5% 17.5% 17.5%
Thành viên 18% 17% 18% 17% 17% 18% 17% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại Lý 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15% 15% 15% 14.5%
Đại Lý 17% 17% 17% 17% 16.5% 16.5% 16.5% 16%
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17% 17% 17% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại Lý 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Đại Lý 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đại Lý 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 17.7% 17.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Đại Lý 19.2% 19.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Thành viên 19.7% 19.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đại Lý 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%